تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

دست کبوتر شکست

در کنار پنجره پرپر شد

شیشه شکست آینه نگاه کرد

آب سوخت

خورشید افتاد

ماه نفهمید

زمین بال گرفت

تا پرید

افتاد و شکست در حریق

پای خیال رفت

باز زمین پرواز کرد

تا رسید

اما بالش شکست

افتاد و مرد..........

این آپم فقط به خاطر پگاه عزیزم بود.

سبز باشید
پنجشنبه 2 فروردین 1386 | نظرات ()