تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

خدا بر شانه های کوچک انسان دست

گذاشت و گفت : یادت می آید تو رابا دو بال و دو پا

آفریده بودم؟؟؟

زمین و آسمان هر دو برای تو بود.

اما تو آسمان را ندیدی.

راستی عزیزم،بال هایت را کجا گذاشته ای؟؟؟؟

انسان دست بر شانه هایش گذاشت

و جای خالی چیزی را

احساس کرد.

آنوقت رو به خدا کرد

و

گریست..........

....................................................................................

دوستای مهربونم من کم می رسم آپ کنم

مدرسه ها شروع شده و حتی وقت خوابیدن هم ندارم

ولی خیلی دوستتون دارم

همیشه اینو بدونید

پگاه
جمعه 14 مهر 1385 | نظرات ()